Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Dolice

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: 

 pobierz plik w formacie .pdf

 pobierz plik w formacie .rtf

Załączniki:

 • zgodę organizatora imprezy,
 • kopię stałego zezwolenia na sprzedaż alkoholu z dowodem uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia, bądź raty (w przypadku, gdy o jednorazowe zezwolenie występuje przedsiębiorca z innej gminy)
 • kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej - dotyczy przedsiębiorców z innej gminy.

Opłaty

W/g stawek obowiązujących w tutejszej jednostce samorządowej.


Termin i sposób realizacji

Do 30 dni.


Podstawa prawna

Podstawa prawna: art. 181 ust.1, 2, 3, 5   ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r., Nr 147 , poz. 1231  z późn. zmianami)


Tryb odwoławczy

 1. Zażalenie na postanowienie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych dotyczące opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.
 2. Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzje. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia.